Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về

Returning Series 1 Seasons - 34 Episodes

Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về
Tại đại lục Đấu Khí rộng lớn, thiếu niên Tiêu Viêm không sợ thành kiến và sự khinh thường của thế gian. Sau khi trải qua hàng loạt thử thách gian khổ, Tiêu Viêm cuối cùng đã có được sức mạnh tối cao. Tiêu Viêm cùng với sư phụ và bạn bè của mình đã đánh bại thế lực tà ác gây hại cho thiên hạ và cứu giúp muôn dân, đồng thời cũng giữ vững tâm nguyện tu luyện ban đầu “Không coi khinh thiếu niên nghèo khó” của mình.

6 2023 199 Lượt Xem

Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về
1Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 1Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 1Tháng Mười Hai 8, 2023
2Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 2Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 2Tháng Mười Hai 8, 2023
3Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 3Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 3Tháng Mười Hai 8, 2023
4Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 4Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 4Tháng Mười Hai 8, 2023
5Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 5Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 5Tháng Mười Hai 9, 2023
6Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 6Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 6Tháng Mười Hai 9, 2023
7Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 7Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 7Tháng Mười Hai 10, 2023
8Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 8Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 8Tháng Mười Hai 10, 2023
9Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 9Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 9Tháng Mười Hai 11, 2023
10Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 10Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 10Tháng Mười Hai 11, 2023
11Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 11Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 11Tháng Mười Hai 12, 2023
12Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 12Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 12Tháng Mười Hai 12, 2023
13Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 13Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 13Tháng Mười Hai 13, 2023
14Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 14Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 14Tháng Mười Hai 13, 2023
15Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 15Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 15Tháng Mười Hai 14, 2023
16Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 16Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 16Tháng Mười Hai 14, 2023
17Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 17Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 17Tháng Mười Hai 15, 2023
18Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 18Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 18Tháng Mười Hai 15, 2023
19Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 19Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 19Tháng Mười Hai 16, 2023
20Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 20Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 20Tháng Mười Hai 16, 2023
21Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 21Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 21Tháng Mười Hai 20, 2023
22Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 22Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 22Tháng Mười Hai 20, 2023
23Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 23Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 23Tháng Mười Hai 21, 2023
24Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 24Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 24Tháng Mười Hai 21, 2023
25Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 25Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 25Tháng Mười Hai 22, 2023
26Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 26Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 26Tháng Mười Hai 22, 2023
27Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 27Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 27Tháng Mười Hai 23, 2023
28Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 28Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 28Tháng Mười Hai 27, 2023
29Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 29Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 29Tháng Mười Hai 27, 2023
30Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 30Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 30Tháng Mười Hai 28, 2023
31Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 31Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 31Tháng Mười Hai 28, 2023
32Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 32Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 32Tháng Mười Hai 29, 2023
33Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 33Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 33Tháng Mười Hai 29, 2023
34Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 34Đấu Phá Thương Khung: Thiếu Niên Trở Về - Mùa 1 - Tập 34Tháng Mười Hai 30, 2023